Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ „Billy – Asystent zakupów”

§1. WPROWADZENIE
Aplikacja mobilna „Billy – Asystent zakupów” („Billy”) została stworzona, by umożliwić korzystającym tworzenie własnych list zakupów, analizowanie wydatków, a także zapoznanie się z cechami (w tym wartościami odżywczymi i alergenami) oraz cenami produktów oferowanych przez poszczególne sieci sklepów i to przy uwzględnieniu zróżnicowań geograficznych, także w ramach danej sieci.
Aplikacja mobilna Billy nie umożliwia dokonywania zakupu bezpośrednio za jej pośrednictwem. Przed dokonaniem zakupu prosimy o samodzielną weryfikację informacji udostępnianych przez Billy.
Dokładamy starań, by udostępniane przez nas dane były prawidłowe i aktualne.
W tym celu korzystamy z informacji przekazywanych przez podmioty gromadzące te dane profesjonalnie oraz z informacji udostępnianych przez samych użytkowników (weryfikowanych w oparciu o algorytm aplikacji Billy). Pomimo powyższego, może okazać się, że nasze dane będą niepełne (np. w odniesieniu do niektórych produktów nie będą przedstawione informacje dotyczące wartości odżywczych czy alergenów), nieaktualne (np. dojdzie do zmiany ceny lub wyczerpania zapasów), a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – po prostu nieprawdziwe (np. przekazane przez użytkowników informacje będą obarczone błędem, którego aplikacja nie będzie w stanie wychwycić).

Towarzyszy nam nadzieja i głębokie przeświadczenie, że korzystanie z aplikacji Billy będzie dla Państwa dużym wsparciem w codziennych zakupach i tworzeniu listy wydatków.

Zapraszamy do korzystania po zapoznaniu się z pełną treścią regulaminu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki techniczne korzystania z aplikacji mobilnej „Billy – Asystent zakupów” („Aplikacja”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Springloft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Zakręt 8, 60-351 Poznań, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487519 („Administrator”) za jej pośrednictwem.
2. Aplikacja jest przeznaczona dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, do korzystania wyłącznie w celach prywatnych, niezarobkowych („Użytkownik”). W celu uzyskania dostępu do Aplikacji przez inne podmioty lub w celach wykraczających poza indywidualne cele prywatne i niezarobkowe należy zwrócić się do Administratora z prośbą o przyznanie indywidualnej licencji w tym zakresie.
3. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie przed pobraniem Aplikacji w formie odesłania umieszczonego na stronie sklepu (zgodnie z §4 pkt 2), poprzez odesłanie do właściwej podstrony internetowej witryny www.billy.com.pl, do której Aplikacja odsyła przy pierwszym jej uruchomieniu, a także w odesłaniu zawartym w ustawieniach samej Aplikacji – każdorazowo w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
5. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili usuwając Aplikację.

§3. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG.
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji obejmują w szczególności:
a. tworzenie przez Użytkowników indywidualnej listy zakupów, w oparciu o dane produktów dostępne dzięki Aplikacji oraz uzupełniane samodzielnie przez Użytkownika;
b. analizowanie wysokości i struktury wydatków Użytkownika w oparciu o wprowadzane przez niego dane;
c. dostęp do informacji o: produktach opisanych w Aplikacji, w tym – w odniesieniu do części produktów spożywczych – ich wartościach odżywczych oraz zawartych w nich alergenach, a także cenach produktów w poszczególnych sklepach i sieciach sklepów;
2. Usługi wskazane w pkt 1 świadczone są przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość czasowego zawieszenia działania Aplikacji lub poszczególnych usług bez wskazywania przyczyn.
3. Administrator uprawniony jest do modyfikowania dostarczanych za pośrednictwem Aplikacji usług, w tym do dodawania nowych usług jak i rezygnacji z udostępniania wybranych usług. Administrator uprawniony jest także zawiesić lub całkowicie zakończyć świadczenie usług.

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI.
1. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. Koszty transmisji danych pokrywa użytkownik zgodnie z taryfami i warunkami umowy zawartej przez niego z operatorem telekomunikacyjnym lub innych podmiotem udostępniającym możliwość dokonywania transmisji danych z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.
2. Aplikację można pobrać z następujących sklepów internetowych:
a. Google Play (Android);
b. AppStore (iOS).
3. Dla prawidłowego korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie urządzania mobilnego typu smartfon, tj. telefonu komórkowego nowej generacji z dotykowym ekranem, z możliwością nawiązywania połączenia internetowego (np. LTE, 3G, Wi-fi) wyposażonego w system operacyjny Android albo iOS w wersjach co najmniej:
a. dla Android – minimum 4.0;
b. dla iOS – minimum 9.0.
4. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest także na tabletach lub innych urządzeniach spełniających warunki techniczne wskazane w pkt 3 powyżej, jednak w tym przypadku nie gwarantujemy poprawnego wyświetlania aplikacji i bezproblemowego działania funkcji.
5. W celu korzystania z określonych funkcjonalności urządzenie mobilne powinno:
a. umożliwiać połączenie z siecią Internet,
b. posiadać włączoną usługę lokalizacji urządzenia mobilnego.
6. Znaki towarowe producentów, sklepów czy sieci sklepów są przywołane wyłącznie w celach informacyjnych, tj. dla oznaczenia – odpowiednio – tych producentów i ich produktów, sklepów lub sieci.
7. Jeżeli jakikolwiek produkt, producent, sklep lub sieć sklepów będzie promowany przez Aplikację, to taki produkt (w tym produkt tego producenta, dostępny w tym sklepie lub tej sieci sklepów) będzie wyróżniony względem innych produktów w sposób wskazujący na to, że jest to produkt, producent, sklep lub sieć sklepów promowana.

§5. KORZYSTANIE Z APLIKACJI I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami a także wyłącznie w zakresie wynikającym z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.
2. Wszelkie informacje, ich rozkład, grafiki, rysunki, zdjęcia, bazy danych i inne materiały udostępniane za pośrednictwem Aplikacji oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej, w tym elementy programistyczne Aplikacji przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami.
3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji oraz z zasobów Aplikacji wyłącznie na własny użytek osobisty – wykluczone jest korzystanie z Aplikacji w celach zarobkowych, w związku ze świadczoną działalnością gospodarczą. Z chwilą pobrania Aplikacji ze sklepu, Administrator udziela użytkownikowi nieodpłatnej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej funkcjonalnym przeznaczeniem – z prawem do zwielokrotnienia wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, korzystania i przechowywania Aplikacji w pamięci urządzenia mobilnego użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji. Licencja wygasa z chwilą usunięcia Aplikacji z pamięci urządzenia mobilnego lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
4. Użytkownik jest uprawniony do samodzielnej aktualizacji danych poszczególnych produktów, w szczególności ich ceny w poszczególnych sklepach lub sieciach sklepów. Dokonując aktualizacji tych danych, Użytkownik zobowiązany jest podawać dane prawdziwe, pochodzące z własnych obserwacji. Zakazane jest podawanie danych nieprawdziwych. Podawania danych odbywa się nieodpłatnie i bez wynagrodzenia dla którejkolwiek ze stron. Dane podawane przez Uczestników, przed ich udostępnieniem innym Użytkownikom podlegają wewnętrznej weryfikacji przez Aplikację w oparciu o stworzone w tym celu procedury.
5. Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania wystąpienia błędów w opisach produktów z wykorzystaniem funkcji „Zgłoś błąd w opisie produktu”. Dokonując takiego zgłoszenia, Użytkownik zobowiązany jest podawać prawdziwe dane, pochodzące własnych informacji lub innych zaufanych źródeł. Zakazane jest podawanie danych nieprawdziwych.
6. Przy korzystaniu z Aplikacji zakazane jest wykorzystywanie robotów, systemów, programów blokujących lub ograniczających działanie Aplikacji, a także wysyłanie masowych zapytań do serwera Aplikacji w celu jej zablokowania.
7. Użytkownikowi nie wolno kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać ani dzierżawić całości jak i jakiejkolwiek części Aplikacji (w szczególności opisów produktów, baz danych lub ich jakichkolwiek części). Zabrania się także – bez uzyskania wyraźnej zgody administratora na piśmie – modyfikowania Aplikacji lub łączenia części lub całości Aplikacji z innym programem. Użytkownik nie ma prawa przeprowadzać procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji lub stosowania innych metod odkrywania kodu źródłowego Aplikacji.
8. Administrator uprawniony jest zawiesić jak i odebrać użytkownikowi prawo korzystania z Aplikacji w przypadku uznania, że korzystanie przez użytkownika z Aplikacji prowadzi do naruszenia Regulaminu, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, lub przepisów prawa.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA.
1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, edytowania informacji, danych i materiałów udostępnianych w Aplikacji oraz ich części bez uprzedniego powiadamiania użytkowników.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikom lub osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
b. szkody powstałe w przypadku wystąpienia błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika,
c. szkody powstałe w wyniku błędnego działania systemów telekomunikacyjnych, lub sklepów dystrybuujących Aplikację,
d. szkody powstałe w następstwie przerw w działaniu Aplikacji, lub jej poszczególnych funkcji.
3. Administrator dołoży wysiłku, by dane dotyczące produktów odpowiadały prawdzie. Tym niemniej, Administrator zwraca uwagę, że dane te – pomimo powyższego – mogą okazać się być obarczone błędami lub niekompletne. W konsekwencji, każdorazowa decyzja o zakupie wymaga od Użytkownika zweryfikowania poprawności danych zawartych w Aplikacji. W konsekwencji, wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za ewentualną wadliwość danych dotyczących Produktów, w szczególności niekompletność, brak pełnego przedstawienia danych dotyczących produktu (np. w zakresie wartości odżywczych lub zawartości alergenów) lub nieaktualny charakter tych danych (np. cen).
4. Aplikacja dostarczana jest przez Administratora bez jakichkolwiek gwarancji, formalnych lub domyślnych, wraz z wyłączeniem odpowiedzialności w najszerszym zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa.
5. Aplikacja nie gromadzi danych osobowych Użytkowników. Jedyną informacją, której podanie jest niezbędne przez Użytkownika jest wskazanie kodu pocztowego miejsca zamieszkania lub aktualnej lokalizacji Użytkownika. Informacja ta nie jest przetwarzana w sposób umożliwiający identyfikację danych Użytkownika.

§7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Składanie reklamacji dotyczących Aplikacji odbywa sie poprzez przesłanie przez użytkownika stosownej informacji na adres e-mail: reklamacja@billy.com.pl
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, w tym informacje o urządzeniu mobilnym na którym użytkownik wykorzystuje Aplikację (nazwę producenta i model), wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzaniu mobilnym. Reklamacja może ale nie musi obejmować imię i nazwisko zgłaszającego reklamację.
3. Administrator udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni. W przypadkach szczególnie zawiłych powyższy termin może ulec wydłużeniu, w takim przypadku osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o przedłużeniu terminu oraz o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku konieczności poprawy lub uzupełnienia danych wskazanych w pkt 2, czas na rozpatrzenie reklamacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w formie wiadomości e-mail, na adres z którego nadesłano reklamację, chyba że użytkownik w treści reklamacji wskazał inny adres e-mail.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator ma prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.
Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez Aplikację, zmianę oferty produktowej Administratora.
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu umieszczenia go na stronie internetowej www.billy.com.pl Przystąpienie przez użytkownika do korzystania z Aplikacji po zmianie Regulaminu uznaje się za akceptację nowej treści. W przypadku braku akceptacji użytkownik powinien odinstalować Aplikację.
3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.).

Zapraszamy do korzystania z aplikacji „Billy – Asystent zakupów”!